تکنیک های زندگی بهتر

1- براي خود اهداف قابل دسترس تعيين كنيد.
2- تنها به ميزان معقول و در حد توان خود مسئوليت بعهده بگيريد.
3- كارها، اهداف و وظايف بزرگ را به بخشهاي كوچك تقسم كنيد. ...
4- مديريت زمان و الويت بندي را فراموش نكنيد.
5- مدتي از وقت خود را با ديگران و يك دوست صميمي سپري كنيد. سعي كنيد فردي را در
زندگي بيابيد كه بتوانيد به وي اعتماد كرده و با وي درد دل كنيد.
6- به سرگرميهايي كه علاقه داريد بپردازيد.
7- ورزش كنيد و فعاليت بدني منظم داشته باشيد.
8- از ارتباط با افراد غير حامي و بي بند و بار اجتناب كنيد.
9- به دوستان و خانواده خود اجازه دهيد در امور زندگي به شما كمك كنند.
10- افكار مثبت را جايگزين افكار منفي گردانيد.
11- به خاطر داشته باشيد كه زندگي بطور ذاتي مبهم و نامشخص بوده و در بسياري از
شرايط تنها يك پاسخ واحد مشكل گشا نخواهد بود.زندگي مملو از احتمالات است.
12- شما بايد بياموزيد چگونه ميان اموري كه شما مسئول آنها ميباشيد و يا نميباشيد
تفاوت قائل گرديد. معمولا افراد كنترلي كه بر شرايط دارند را كمتر و يا بيشتر از آنچه
هست بر آورد ميكنند.اموري كه شما مسئوليتي در قبال آن نداريد و يا خارج از كنترل
شماست به حال خود بگذاريد.
13- به بزرگتر هاي خود احترام ويژه بگذاريد .
14- شما بايد بياموزيد كه چه زمان بايد با احساسات خود ارتباط برقرار كرده و چه زمان
از آنها فاصله بگيريد.
15- شما بايد بياموزيد كه چه هنگام بايد به بر زمان حال تمركز كنيد و چه هنگام به زمان آينده.
16- خوشبختي و نيل به شادي در زندگي هدف نامعقولي نيست، اما شما بايد ابتدا مفهوم
خوشبختي را براي خود معنا كرده و سپس با برنامه ريزي و ايجاد سلسله مراتب و پيروي
از آنها به خوشبختي مطلوب خود دست يابيد.
17- شما بايد قادر باشيد كه ميان احساسات دروني خود و واقعيتهاي عيني تفاوت قائل گرديد.
18- شما بايد قادر باشيد تا با ديگران رابطه برقرار كنيد .اجازه بدهيد برخي از دوستان و اقوام تان
شما را ارزيابي كنند، زيرا آنها قادر خواهند بود خيلي خوبتر شما را از بيرون ببيند ونقاط ضعفتان
را بشما بگويند .
19- اعتماد بنفس خود را افزايش دهيد.
20- وابستگي خود را به دنياي كاهش دهيد.
21- به خاطر داشته باشيد هيچ فرد ديگر ي جز خود شما مسئول شادي شما نميباشد.
22- در مورد چيزي را كه نمي دانيد و هنوز تجربه نكرده ايد نظر ندهيد .