روش زندگی-آموزشی

خوشبختی در درون ماست در مغز و در فکر ماست خوشبختی در اجسام مادی یا تجربیات نیست بلکه در لذت بردن از افکار و احساستمان است. این خیلی خوب است؛ زیرا خوشبختی مان دست خودمان است.
اگر خوشبختی مان را از دست بدهیم به راحتی می توانیم آن را دوباره بدست آوریم فقط کافی است افکار خوب و مثبت را جایگزین افکار منفی و بد کنیم.
هر گاه یک تصویر ناخوشایند در ذهنمان وارد می شود بایدآن را بیرون کنیم و با یک تصویر زیبا و خوشایند جای آن را پر کنیم. همه افراد خاطرات خوشی دارند که به آنها فکر کنند و همیشه لذتهای کوچکی هستند که در زندگی ما را شاد می کنند. برای خود قوانینی وضع کنید و بر اساس آنها عمل نمایید دیگران را دوست بدارید و با آنها مهربان باشید.
یک زندگی شاد از یک فکر آرام سرچشمه می گیرد

ولتر می گوید: ما هرگز زندگی نمی کنیم ما همیشه در انتظار زندگی هستیم.
ما بجای آنکه همین امروز خوشحال باشیم به امید یک آینده خوب و خوش نشسته ایم و به همین خاطر امروزمان را از دست می دهیم ما وقت بیشتر می خواهیم پول بیشتر می خواهیم شغل بهتر می خواهیم بازنشستگی می خواهیم مسافرت و تعطیلات می خواهیم و امروز برای همین از دست خواهد رفت و ما به این مسئله اصلا توجهی نمی کنیم.
هنری وارد بیچر می گوید: مهم نیست در اینده چه چیزی پیش می آید اگر امروز می توانی غذا بخوری از نور خورشید تابان لذت ببری و با دوستانت بگویی و بخندی پس خدا را شکر کن و از امروزت لذت ببر به گذشته نگاه نکن و به آینده کاری نداشته باش تو از امروز خود مطمئنی پس این شانس بزرگ را از دست نده و قدر آن را بدان