بازاریابی اینترنتی چیست؟

بازاريابي اينترنتي اصطلاحي براي فروش محصولات با استفاده از تکنولوژي هاي ديجيتال توسط رسانه هايي من جمله وب سايت، موبايل، تبليغات بنري و هر رسانه ديجيتال ديگر است.

بازاريابي اينترنتي از سال 1990 تا سال 2000 با استفاده از تکنولوژي روش بازاريابي سنتي را دگرگون ساخت. جهت بازاريابي اينترنتي مي بايست زير ساخت مناسب وجود داشته باشد. در اين روش بازاريايي ديگر مشتريان به مغازه هاي فيزيکي مراجعه ندارند از اين رو تمرکز اصلي استفاده از دستگاه هاي ديجيتال است. بازاريابي در اينستاگرام

فعاليت هاي بازاريابي اينترنتي
بهينه سازي موتور جستجو ( سئو) Search Engine Optimization
بازاريابي موتور جستجو Search Engine Marketing
بازاريابي محتوا Content Marketing
اتوماسيون محتوا Content Automation
بازاريابي کمپيني Campaign Marketing
بازاريابي تجارت الکترونيک E-commerce Marketing
بازاريابي شبکه هاي اجتماعي Social Network Marketing
بازاريابي ايميلي Email Marketing
تبليغات نمايشي Display Advertising
کتابهاي الکترونيکي E-books
ديسک هاي نوري Optical Disks
فعاليت هاي بازاريابي اينترنتي

بازاريابي اينترنتي امروزه به کانال هاي غير اينترنتي که از طريق رسانه هاي ديجيتالي امکان پذير است، مثل SMS و MMS نيز توسعه يافته است.
سئوکار